ப்ரியம்..

 

சிலருக்கு பிடிக்காமலிருக்கிறது
சிலருக்கு பிடித்திருக்கிறது
பிடித்திருப்பவர்களின்
முகங்கள்
ப்ரியமாய் இருக்கிறது
பிடிக்காமலிருப்பவர்களின்
முகங்களும்
பிடித்திருக்கிறது
“யார்மீது என்ன கோபம்
நெருஞ்சிமுள் குத்துவதால்
வயல்களுக்குச்
செல்லாமலிருக்குமா
சம்சாரியின் கால்கள்”.


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube