காத்திருத்தல்..

 

37பிள்ளை அம்மாவுக்காக
காத்திருக்கிறான்..
அம்மா பிள்ளைக்காக
காத்திருக்கிறாள்..

வேடன் மானுக்காக
காத்திருக்கிறான்..
மான் சுதந்திரத்திற்காக
காத்திருக்கிறது..

இராணுவ வீரன் எல்லைக்காக
காத்திருக்கிறான் ..
எல்லை உயிருக்காக
காத்திருக்கிறது..

பறவைகள் விடியலுக்காக
காத்திருக்கிறது..
விடியல் இருளின்
தோல்விக்காக
காத்திருக்கிறது..

காத்திருத்தல் என்பதே
பிரியத்தின் சிலுவையை
சுமந்திருப்பதுதானே?..

3 Responses so far.


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube