சுவர்கள்…

 

எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு_109985383_ek10sswu8aojau7

சுவர் உண்டு

சுவர்கள் நம்மை புறத்திலிருந்து

பாதுகாக்கத்தான்

அச்சுவர்களே

அழிக்கும்சுவர்களாகி

எளிமையானவர்கள்

இப்போது

இல்லாமல் போனார்கள்..

ஆம்

அன்பானவர்களே

எல்லோருக்குள்ளும்

ஒரு

சுவருண்டு…

அந்தச்சுவர்கள்

நொருங்கலாம்

நொருக்கப்படலாம்

எதுவாகினும்

மீண்டும் மீண்டும்

அன்பைக்கொண்டு

கட்டமைப்போம்

அழியாச்சுவர்களை..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube