எதுவும் தெரியாதவன்…

எல்லோருக்குள்ளும் எல்லாம் தெரிந்தவனும்

எதுவும் தெரியாதவனும் இருக்கின்றான்.. சில நேரத்தில் எல்லாம் தெரிந்தவன் கர்ஜிக்கிறான்..

சில நேரத்தில் எதுவும் தெரியாதவன் மௌனித்திருக்கிறான்..

எல்லாம் தெரிந்தவனின் கர்ஜனையை யாரும் கேட்பதில்லை..

ஏனோ எல்லாம் தெரிந்தவனைவிட எதுவும் தெரியாதவனைத்தானே

உலகம் நேசிக்கிறது..


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube