அகக்கண்கள்..

தன்னையேதோளுரித்துimages
காட்டும்
சாட்டையடிப்பவனின்
முகம்..

உடைந்தபிளாஸ்டிக்
டப்பாவைஏந்தி
யாசகம்
கேட்கும்சிறுமியின்முகம்..

நெரிசல்மிகுந்தசாலையின்
ஓரத்தில்தன்
கம்பீரம்தொலைத்து
பாகனை சுமந்து
செல்லும்
களிறுவின்முகம்…

குரங்காட்டியின்கையில்
பிணைக்கப்பட்ட
சங்கிலியோடு
குட்டிக்கரணமடிக்கும்
கோடுவாழ் குரங்கின்முகம்..

வாழ்நாள் முழுதும்
அப்பாவின் சப்தத்திற்கு
அமைதியோடு
இணங்கி
வாழ்ந்து மறைந்த அம்மாவின்
முகமென தினமும்
காட்சிகள்
உதித்து
முள்கீரிடத்தோடு
இரவு நீண்டு
செல்கிறது
வெளிச்சத்தை மட்டும்
தேடுகிறது
அகக்கண்கள்…


  (To Type in English, deselect the checkbox. Read more here)

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube